48 സെൻറ് ഏതാണ്ട് 10 ലക്ഷം മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലം ചെറിയ വീടോടെ 18 ലക്ഷത്തിനു വയനാട്ടിൽ.. Contact : 9847318937

OVERVIEW

 • Property Type Lands
 • Contract Type FOR Sale
 • Location Kuruva Dweep
 • Size 48cent
 • No of rooms 0
 • Bedrooms 0
 • Bathrooms 0
 • Garages 0

INR 18 

For Sale

48 സെൻറ് ഏതാണ്ട് 10 ലക്ഷം മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലം ചെറിയ വീടോടെ 18 ലക്ഷത്തിനു വയനാട്ടിൽ.. Contact : 9847318937

Kuruva Dweep, Wayanadu

കുറുവ ദ്വീപിനടുത്തു 48 സെൻറ് ഏതാണ്ട് 10 ലക്ഷം മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലം ചെറിയ വീടോടെ 18 ലക്ഷത്തിനു വയനാട്ടിൽ..


GENERAL AMENTITIES

Back Yard, Road Side

Agent: Biju James

MY DETAILS

 • flat for saleBiju James
 • land for slae in kochikeralarealtorss37@gmail.com
 • flat for rent kochi9847318937
 • villa for rent kochiPadinjattumurry House, Thattazham, Vaduthala, Cochin 682023

CONTACT ME

  

QUICK SEARCH©2019 Kerala Realtors. All Rights Reserved